Welcome to the website of

Sofia International Model United Nations

INTERNATIONAL FOUNDATION

 
 

An International Organization of Young Leaders

 

The Search of Future Ideas, Models Us Now

 
 
 
   
 

Фондация СОФИМОН - За медиите

 

Информация за СОФИМОН в помощ на българските медии

 

Какво е СОФИМОН?

СОФИМОН е абревиатура на български от името на фондация „Софийски Интернационален Модел Обединени Нации”. По-популярна е абревиатурата на английски и името – SOFIMUN, Sofia International Model United Nations. (подробно за Модел ООН вижте на „Какво е Модел ООН”?)

 

СОФИМОН / SOFIMUN е фондация, основана в обществена полза през февруари 2009 г. регистрирана от Софийски градски съд като международна организация на млади хора, които се занимават с разпространяване и подкрепа на идеите на Организацията на Обединените Нации и други международни организации като Европейски съюз, участват и организират международни срещи и конференции, образователни и стажантски инициативи и програми по целия свят.

 

Кой е създал фондация СОФИМОН?

Фондацията е създадена, за да отговори на нуждите на организираната ежегодишно в България световна конференция „Модел Обединени Нации”. Първата такава конференция е проведена през юли 2008 година от група доброволци и веднага след нея международни участници в инициативата и организаторите на конференцията предприемат стъпки за създаването на неправителствена организация, която ще подпомага организирането на ежегодишната конференция, както и ще даде възможност за организиране и участие в различни срещи, програми и инициативи.

 

Като автори на проекта за първата световна конференция „Модел ООН” в София, организаторите й се заемат с административните стъпки по основаване на фондация. Президент на фондацията става Паола Иванова, която длъжност тя изпълнява до лятото на 2011 г. От своя страна изпълнителен директор става Димитър Мандраджиев. Двамата заедно са автори и главни организатори на първата световна конференция „Модел ООН” в София през юли 2008. След като фондацията е регистрирана, президентът и изпълнителният директор формално канят настоящия екип на фондацията – изтъкнати млади специалисти в области, близки до целите и приоритетите на фондацията, участници в международни конференции „Модел ООН”, включително и софийската.

 

С какво се занимава фондацията?

Основната цел на фондация СОФИМОН е да подпомага участието на млади хора – студенти и млади специалисти - в различни образователни инициативи, които ще им предоставят практически и теоретични знания в различни сфери като политика, международни отношения, дипломация, журналистика, икономика, право, околна среда, развитие, разоръжаване, сигурност, образование и пр. Тези си цели фондацията изпълнява чрез организирането на кампанийни и ежегодишни проекти като годишна международна конференция „Модел ООН” в София, образователни пътувания, лекционни курсове, кампании, организации на стажове и участия в конференции и срещи с международно участие, подкрепа на инициативи и разработване на съвместни проекти с местни и международни институции и организации.

 

Фондация СОФИМОН организира различни образователни и кампанийни инициативи и проекти в различни части на Европа. Капацитетът на нашия екип включват широк кръг възможности за планиране и осъществяване на дейности, между които:

- Обучение и предоставяне на екип за конференция: организаторски екип, специално подготвен да реализира и имплементира конференция за студенти и млади специалисти.

- Квалификации и изпити: екипът на фондацията провежда квалификационни кръгове и изпити за международни организации.

- Подкрепа на изявени студенти и млади специалисти: фондацията предоставя финансова, логистична, академична, теоретична и практическа помощ и подготовка на студенти и млади лидери от цял свят, желаещи да се изявяват в областта на дипломацията, икономиката, международните отношения, журналистиката, правото и пр.

- Учебни пътувания, кръгли маси и дебати: фондацията организира учебни пътувания, кръгли маси и дебати по теми, свързани с дипломацията, международните отношения и международните организации с различни групи студенти и млади специалисти от цял свят.

- Промоция на конференции и инициативи: фондацията подпомага работата на партньорски организации в рекламирането на техни събития, дейности и инициативи, в подготовка и изпращане на делегати, организатори и др.

- Квалификации за международни конференции: фондацията подготвя конкурси и квалификационни кръгове за партньорски организации.

 

Какви са проектите на фондацията?

Към настоящия момент фондация СОФИМОН провежда следните основни проекти:

- I-MUN: интернет базиран портал за публикуване на новини за международни студентски конференции, стажове и програми;

- SOFIMUN conference: световна конференция „Модел ООН”, организирана всяка година през юли в София и събираща повече от 200 участници от цял свят, които влизат в ролята на дипломати от ООН, ЕС, НАТО, ОССЕ и други международни организации, за да дебатират актуални световни проблеми;

- Проект „Никола Димков”: проект за популяризирането на българската следа в Обединените Нации. Инж. Димков е автор на книгата „Звезда на съгласието”, проект за създаване на световно правителство. След издаването на книгата на френски, немски, турски и гръцки, инж.Димков я изпраща до президента на САЩ Томас Уилсън и така му помага да създаде своите 14 точки за въдворяване на мир по света, които стават основата на Лигата на Нациите или първата Организация на Обединените Нации;

- The UN House/ Къща на ООН: мултимедиен продукт, даващ възможност за сваляне на различни символи, документи, снимки и звук, свързани с ООН;

- The SNN media: интернет базирана медия, която, по време на ежегодишната международна конференция в София, отразява работата на всеки от комитетите като по този начин изпълнява ролята на международен пресцентър и служи на студенти и интересуващи се от журналистика да упражняват своите знания и умения като представители на различни световни медии – писане на текстове за международни новини, за онлайн медии, снимки, интервюта, анализи, мнения.

- UNPA Campaign: световна кампания за основаване на парламентарна асамблея на ООН, върховен орган с участието на гражданската инициатива в него. Фондацията е официален координатор за България на инициативата.

- MUN conferences: Международни конференции „Модел ООН”, на които екипът на фондацията заема позиции като организатори, председатели на отделни панели, участници.

 

Каква е структурата на фондацията?

Фондацията се ръководи от колективен орган, Съвет на основателите. Председателства се от президент, имащ отговорността да следи за правилното и гладко изпълнение на всички цели и проекти на организацията. Конкретното имплементиране на проекти и цели е ръководено от Изпълнителен директор, имащ за задача да разпределя и програмира различните департаменти в организацията. Председател на Борд на Мениджърите е позицията, отговорна за съвета на мениджърите - ръководители на отделните департаменти на фондацията. Мениджърите на отделните звена са пряко ръководени от Административен директор и мениджър „Екип”.

 

Фондацията има следните звена, ръководени от мениджъри:

- Scientific / Научен: научна база, система на alumni, регионално сътрудничество (Балкани, Западна Европа, Африка и Близък Изток)

- Operations / Организационен: проекти, курсове и програми, лекции и академични пътувания

- Financial / Финансов: финансови въпроси, спонсорства и грантове

- Information / Информационен: връзки с обществеността, партньорства, информационен анализ

- Administrative / Административен : административни въпроси, екип на фондацията

 

Борд на Доверителите

Фондацията има Съвет на Доверителите, отделна административно и правно неангажирана с фондацията структура, в която влизат изтъкнати членове на обществото от България и света в различни области. Тяхната цел е да подпомагат работата на фондацията, нейните цели, идеи и проекти.

 

Фондацията си партнира с...

Фондация СОФИМОН партнира с над 25 организации и асоциации създатели и ръководители на проекти и инициативи, еднакви или близки с тези на фондацията. СОФИМОН е в партньорски отношения с организатори на международни конференции за ООН в цяла Европа, Азия, Африка и Северна Америка.

 

В неправителствения сектор, фондацията партнира също и с различни организации, подпомагащи дейността й като международни фондации, центрове и междуправителствени организации, образователни и академични центрове.

 

В сферата на държавния и правителствен сектор, проектите на фондацията са подпомагани по линия на различни държавни и общински проекти за спонсорство и финансиране на образователни и академични инициативи.

 

(повече за нашите партньори можете да научите от секция „Sponsors and Partners”)

 

Какво е Модел ООН?

Модел Обединени нации (МОН) е най-разпространената академична международна проява в света, която се радва на широка обществена и международна популярност под егидата на ООН.

 

Нейната същина е симулация на работата на съветите и комисиите на ООН в реална среда и максимално близо до истинската им работа. Конференциите „Модел ООН” по целия свят традиционно са и срещи на млади дипломати, които се обучават и подготвят за бъдещата си роля в световните международни отношения.

 

Участие в подобен род конференции взимат най-перспективните и активни млади специалисти, подбрани чрез специална селекция на регионално и международно ниво. Всеки един от участниците в конференцията, избира и взима участие в предварително определен комитет на ООН и представлява предварително определена държава (по правило - никога своята родна) на предварително зададени теми. Целта е всеки участник да се запознае с работата на ООН комитета, в който участва, да проучи подробно държавата, която ще представлява (външна и вътрешна политика, икономически, социални и политически параметри) и да влезе в ролята на реален делегат на ООН. Подготовката, която осъществява всеки един бъдещ делегат е минимум два месеца, в които той се подготвя както индивидуално, така и чрез консултации от страна на университетски центрове, дипломатически мисии и други организации.

 

Целта на подобен род конференции е участниците в нея да се запознаят в реални условия с дейността на ООН, да изпълняват ролята на делегати, председателстващи и наблюдатели по време на сесиите, да взимат решения и представят резолюции. Подобна проява по най-добрия и точен възможен начин ангажира вниманието към работата на световната организация, стимулира допълнителни знания в сферата на международните отношения и дипломацията и дава възможност за развитие в областта.

 

В симулации на ООН взимат участие специално селектирани отлични студенти и млади професионалисти, университетски центрове, обществени институции от цял свят. Обикновено те се провеждат в рамките на една седмица и носят името на града-домакин като по този начин обвързват събитието с града и за времето на цялото му провеждане насочват вниманието на почти целия свят към мястото на симулацията - в образователно, туристическо и търговско отношение.

 

В момента в цял свят ежегодно се организират повече от 150 модели ООН в почти всички столици и по-големи градове на Европа, Азия, Южна и Северна Америка.

 

 

 

ВАЖНИ ВРЪЗКИ ЗА ФОНДАЦИЯ „СОФИМОН” / SOFIMUN

 

 

WWW.SOFIMUN.ORG

ОФИЦИАЛНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ФОНДАЦИЯТА,

ОТКЪДЕТО СА ДОСТЪПНИ СТРАНИЦИТЕ НА ФОНДАЦИЯТА

И НА ГОДИШНАТА СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ
 

 

НАЧИНИ ЗА ВРЪЗКА С ФОНДАЦИЯ “СОФИМОН”

 

+359 889 69 17 39

info@sofimun.org

pr@sofimun.org

 

 

Фондация „СОФИМОН” се управлява от:

г-н Димитър Мандраджиев, Изпълнителен директор

mandradjiev@sofimun.org

г-ца Полина Горанова, Председател на Борд на Директорите

polina.goranova@sofimun.org

г-н Борис Тасев, Административен директор
boris.tassev@sofimun.org

г-н Андрей Стойчев, директор "Европейско сътрудничество"
andrey.stoichev@sofimun.org

 

г-ца Мартина Буюклиева, Мениджър „Екип”

martina.boyuklieva@sofimun.org

 

 

 

 

Благодарим Ви за интереса към международна фондация СОФИМОН

 

 
 
 

Join the next edition of

SOFIMUN 2015

 

Join the next edition of the world conference for young leaders - the Sofia International Model United Nations in the beautiful city of Sofia in Bulgaria. The major event for Eastern Europe that sparkles the spirit of tomorrow.

Go to the website >>

Reach us around the

 

World

Reach the SOFIMUN Foundation around the world and start participating in our programs.

 

You can contact our coordinators or even propose to have a SOFIMUN team visit you.

REACH US >>

 

In the

Press

The SOFIMUN International Foundation has a very populated archive of its activities and programs that have been cited or incorporated in materials of the press.

See it here >>

 
 
 

SOFIMUN Foundation

Proud member of the United Nations Global Compact

 
   

The SOFIMUN

Founding member of Association Global Compact Network Bulgaria

   

> Home

> About us

> Team

> News

> Projects

> Services

> Join us

> Contacts

 

 © 2008-

International Foundation

SOFIMUN

 

Terms of use | Privacy statement

All rights reserved

 

Developed by SVETU DESIGN